> Home > Provinciale en regionale regelingen

Informatie voor gemeenten

Een aantal gemeenten hebben al regelingen voor schoolpleinen of brengen bestaande regelingen onder de aandacht bij scholen. Kijk voor meer inspiratie over deze regelingen naar de stimuleringsregelingen in gemeenten.

Aanvullende rollen voor gemeenten

Heeft de gemeente geen eigen stimuleringsregeling? Dan kan je ook op andere manieren bijdragen om scholen in de gemeente te helpen tot een groen of gezond schoolplein te komen.

Inzet van een ontwerper of landschapsarchitect: Gemeenten waar een ontwerper of landschapsarchitect werkzaam is kunnen deze expertise inzetten voor de school. Zo hoeft de school geen externe ontwerper in te huren en kan de financiële middelen die daardoor bespaart worden inzetten voor de inrichting van het schoolplein. In projecten voor Gezonde Schoolpleinen in de periode 2013-2016 hebben een aantal gemeenten op deze manier bijgedragen.

Materialen leveren: Op gemeentelijke depots staan vaak veel materialen die niet gebruikt worden of wachten op een nieuwe bestemming. Het beschikbaar stellen van deze materialen aan scholen helpt hen bij het realiseren van hun plannen. Denk daarbij aan speeltoestellen, straatmeubilair en bestratingsmateriaal. Voor groene schoolpleinen zijn omgezaagde bomen, takken van gesnoeide bomen en houtsnippers een verrijking. De gemeenten kan hieraan bijdragen door in het beleid rondom groot groen-onderhoud ruimte te maken om deze materialen aan scholen beschikbaar te stellen.

Opdrachtgeverschap: Scholen die opdracht geven aan een bedrijf voor de uitvoering van het schoolplein zijn BTW plichtig. Gemeenten hebben de mogelijkheid om BTW compensatie aan te vragen. Door als gemeente opdrachtgever te zijn voor de realisatie van het schoolplein kan er dus geld bespaart worden. Elke gemeente heeft te maken met eigen regels en afspraken voor wat betreft de mogelijkheden hiervan. Ter ondersteuning van scholen de moeite waard om dit te onderzoeken.

Schoolplein als openbare speelruimte: Gezonde en groene schoolpleinen zijn voor kinderen een grote en uitdagende plek om te spelen, dichtbij huis. Scholen die bereid zijn hun schoolplein open te stellen buiten schooltijd dragen bij aan (extra) speelruimte in de gemeente. Waar gemeenten vaak noodgedwongen steeds meer bezuinigen op openbare speelruimte, kan het schoolplein daarin voorzien. Gemeenten waar deze situatie aan de orde is kunnen scholen ondersteunen door het schoolplein als speelruimte op te nemen in hun speelruimtebeleid en gezamenlijk zorg te dragen voor de aanleg, beheer en onderhoud.