> Home > Provinciale en regionale regelingen > Informatie voor provincies

Kwaliteitsborging

Provinciale regelingen zijn voor scholen een mooie kans om het schoolplein extra kwaliteiten te geven. In de regeling zijn thema’s benoemd die de school in een eigen project uitwerkt en realiseert. Een manier om de kansen op daadwerkelijk breed gebruik van het schoolplein en inzet in het curriculum te vergroten is het inzetten van goede procesbegeleiding. Met goede procesbegeleiding wordt de school in staat gesteld hun onderwijsvisie en –doelen te koppelen aan het groene of gezonde schoolplein en een goede basis te leggen voor het beheer. 

Een aantal belangrijke stappen in het proces waarin een externe de school kan adviseren en op weg helpen zijn: Draagvlak creëren, Visie vormen, Ontwerp maken, Ontwerp samen uitvoeren, Onderhoud gezamenlijk oppakken. De afgelopen jaren is in projecten rondom Gezonde Schoolpleinen en Groene Schoolpleinen door organisaties als Jantje Beton, IVN en Springzaad en ook door zelfstandigen, ontwerpers en hoveniers ervaring opgedaan met het begeleiden van scholen. Procesbegeleiding kan door de Provincie op een aantal manieren worden gefaciliteerd.

  1. Budget beschikbaar stellen aan de school (naast budget voor materialen en arbeid voor de herinrichting) waarmee zij een procesbegeleider in kunnen huren, met een budget van € 3.500,- heeft de school voldoende middelen voor goede procesbegeleiding.
  2. Training en advies geven aan hoveniers en ontwerpers in de Provincie. Een school vraagt in de praktijk doorgaans een externe om het ontwerp te maken. De Provincie kan hun doelen m.b.t. kwaliteit via deze professionals overdragen aan de school.